huishoudelijk reglement

In dit huishoudelijk reglement wordt zoveel als mogelijk beschreven hoe de procedures verlopen bij Fysant. Het doel hiervan is om u inzicht te geven in onze werkwijze en om misverstanden te voorkomen.

Afspraak maken
Afspraken kunnen gemaakt worden tijdens de openingsuren van de balie. Dit kan zowel telefonisch als ter plaatse gedaan worden. De secretaresse zal een aantal gegevens noteren en daarna een intake plannen. Wanneer er een wachttijd geldt zal er meegedeeld worden hoe lang die is.

De eerste keer dient u uw verwijzing van de arts en uw pas van de zorgverzekeraar mee te nemen. Het is ook mogelijk om zonder verwijzing een afspraak te maken. De fysiotherapeut zal dan tijdens de eerste afspraak een korte screening uitvoeren, om te beoordelen of er een indicatie is voor verder onderzoek en/of behandeling. Een verslag van die screening wordt, na goedkeuring door de patiënt, naar de huisarts gestuurd.

Hygiëne en veiligheid
Van de cliënt wordt verwacht dat hij een normale hygiëne nastreeft. Wanneer de oefenzaal wordt gebruikt tijdens de behandeling adviseren wij u sportkleding te dragen. Sportschoenen (of schone binnenschoenen) zijn verplicht. Tevens is het gebruik van een handdoek verplicht, teneinde de apparatuur schoon te houden. De mogelijkheid bestaat om voor en/of na de behandeling/training te douchen.

Bereikbaarheid/beschikbaarheid
Fysant manuele en fysiotherapie is telefonisch bereikbaar op maandag en dinsdag  van 8.00 12.00 en van 12.30 tot 16.30 uur en op woensdag tot en met vrijdag van 8.00-12.00 en van 12.30 tot 16.00 uur. Tevens is er een secretaresse aanwezig op deze tijden.

Voor behandeling zijn we van maandag tot en met vrijdag geopend van 07.30 uur tot 18.00. Op maandag en donderdag kunt u ook ’s avonds terecht. Bij hoge uitzondering kan men ook ’s avonds terecht. Hiervoor wordt echter wel een toeslag berekend (zie onze tarievenlijst). Fysant fitness is geopend van 07.30 tot 21.30. Voor de precieze fitnesstijden kunt u een folder meenemen bij de balie.
Verdere informatie over bereikbaarheid (bus/parkeren etc.) vindt u op de contactpagina.

Klachtenregeling/-meldingen
Fysant neemt deel aan de klachtenregeling van het KNGF. Wanneer er een klacht is over de behandeling zal deze standaard worden gerapporteerd en zal er geprobeerd worden de klacht z.s.m. in behandeling te nemen. Voor het melden van ideeën of afwijkingen betreffende gebouwen of diensten zijn formulieren te verkrijgen. U kunt deze ingevuld inleveren bij de secretaresse, waarna de directie z.s.m. actie zal ondernemen.

Betalingsprocedure
De betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.

Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Buiten de openingsuren kunt u het antwoordapparaat inspreken. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht bij de cliënt.

Niet verzekerde fysiotherapie komt ten laste van de cliënt/patiënt. Deze kosten zullen dan aan Fysant of indirect aan uw zorgverzekeraar betaald dienen te worden. De cliënt dient zelf vooraf na te gaan of hij/zij een aanvullende verzekering voor fysiotherapie heeft.

Betaling van de nota voor de geleverde diensten door Fysant geschiedt binnen veertien dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

Aansprakelijkheid
Fysant is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van cliënten.

Privacyreglement
Fysant hanteert een privacyreglement ter waarborging van uw persoonlijke gegevens en hanteert hierbij de richtlijnen van de brancheorganisatie KNGF en de wet bescherming persoonsgegevens.

Als cliënt kunt u inzage krijgen in uw persoonlijk patiëntendossier, een afschrift hiervan krijgen, aangeven wanneer er wijzigingen in moeten worden doorgevoerd of verzoeken dat uw dossier vernietigd wordt. Op verzoek verstrekken wij ons privacyreglement.

WGBO
De wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) wordt gehanteerd. 

Revalidatie na covid (corona)

Een grote groep mensen blijft last houden van diverse klachten na corona (covid-19). Dit zien we zowel bij mensen die ernstig ziek zijn geweest en zijn opgenomen in het ziekenhuis met soms zelfs een IC-opname. Maar ook bij mensen die thuis zijn uitgeziekt.     De meest voorkomende restklachten zijn: Vermoeidheid en verlaagde inspanningstolerantie Verminderde […]

lees meer

manuele- & fysiotherapie

Onderzoek, advies en behandeling van stoornissen en beperkingen van het houdings- en bewegingsapparaat.

lees meer

kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het observeren, onderzoeken en behandelen van kinderen van 0-18 jaar.

lees meer

psychosomatische fysiotherapie

Behandeling van spanning of stress-gerelateerde klachten en onverklaarde lichamelijke klachten zoals pijn en vermoeidheid, dat doet de psychosomatiche fysiotherapeut.

lees meer

(medische) fitness

Verantwoord bewegen met Fysant! Oefen- of trainingstherapie in de eigen fitnesszalen.

lees meer

fysanté gezond leven

Bewust ontspannen helpt lichamelijke en vermoeidheidsklachten te verminderen en bevordert de gezondheid.

lees meer